Avatar

Đầu tư theo hình thức BOT, BOO, BT

Trang Chủ / Đầu tư theo hình thức BOT, BOO, BT

Ảnh lĩnh vực

1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo quy định của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Thí nghiệm nén tĩnh cọc: Theo TCXDVN 269:2002

3. Thẩm tra an toàn giao thông: Theo quy định của Nghị định 64/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

5. Tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư: Theo quy định của Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

6. Tư vấn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Theo quy định của Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

Mô tả lĩnh vực


Chúng tôi sẽ mở rộng những lĩnh vực khác