Giới thiệu về ban kiểm soát

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 là xây dựng CIENCO4 phát triển bến vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển Tập đoàn thành đơn vị có thương hiệu mạnh.

Nhân sự ban kiểm soát

Đào Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 26/05/1975

Trình Độ :
– Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Phạm Văn Hiếu

Thành viên Ban Kiếm soát

Sinh năm: 1979

Trình Độ :

Thái Hồng Lam

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 25/12/1976

Trình độ: