Cổ đông

Ngày 27/12/2006, cổ phiếu của Hòa Bình với mã chứng khoán HBC chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Với sự kiện này, Hòa Bình đã trở thành nhà thầu xây dựng tổng hợp đầu tiên tại phía Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Điều lệ
shareholders

Điều lệ và Quy chế nội bộ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua chính thức vào ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Xem toàn bộ thông tin